Trinol Turbo Jet Fluespray

Salgspris0,00 kr

Trinol Turbo-Jet

/ Mot fluer og veps

/ Meget effektiv og mye for pengene

/ JET forstøverdyse gir fin forstøvning

/ Dråpene ”henger” lenge i luften

/ Øyeblikkelig virkning

Aktiv substans: Pyrethrin I & II

Advarsel:

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P210:: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen fl amme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261: Unngå innånding av aerosoler.
P264: Vask hendene grundig etter bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P391: Samle opp spill.
P410 + P412: Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122°F.
EUH208: Inneholder dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tom emballasje eller rester skal avleveres i den kommunale returordning for farlig avfall.

GHS09_aq-pollutGHS02_flamme

Gratis frakt!
På lager i Norge!
Norsk nettbutikk

Subheading

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

100%

FORNØYD-GARANTI!

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte mottar. Husk at du også kan chatte med oss om du lurer på noe!