Trinol Permetrin Ekstra

Salgspris0,00 kr

Trinol Permetrin Ekstra

/ For bekjempelse av blant annet maur, veps, fluer, stripet borebille, husbukk, edderkopper, kakerlakker, skjeggkre og lignende

/ Med forlengelsesdyse

/ Langtidsvirkning: 4–6 uker

Aktiv substans: Permetrin, pyretrin og piperonylbutoksid

Advarsel: 

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 208: Inneholder Permethrin, Pyrethrin, Dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261: Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P391: Samle opp spill.
P501: Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Ved uhell kontakt eventuelt Giftinformasjonen på tlf. 22 59 13 00.

GHS09_aq-pollutGHS02_flamme

Gratis frakt!
På lager i Norge!
Norsk nettbutikk

Subheading

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

100%

FORNØYD-GARANTI!

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte mottar. Husk at du også kan chatte med oss om du lurer på noe!