Trinol Mot Bladlus

Salgspris0,00 kr

Trinol mot bladlus

/ Hurtigvirkende insektsspray mot skadedyr på stue- og prydplanter inne, på friland eller i drivhus

/ Klar til bruk

/ Middelet virker i kontakt med insektene

/ Bekjemper voksne insekter, larver og egg

/ Spray tidlig på morgen eller sent på kvelden ved utendørs bruk for å beskytte bier og andre pollinerende insekter

/ Sperrefrist frukt 4 dager

Aktiv substans: Pyretriner, Rapsolje

Advarsel:

H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332: Farlig ved innånding.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Gir alvorlig øyeirritasjon. 

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Gratis frakt!
På lager i Norge!
Norsk nettbutikk

Subheading

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

100%

FORNØYD-GARANTI!

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte mottar. Husk at du også kan chatte med oss om du lurer på noe!