Stallchok Fluespray D

Salgspris0,00 kr

Stallchock Fluespray D

/ For bekjempelse av fluer i fjøs og stall

/ JET forstøverdyse gir fin forstøvning

Aktiv substans: Pyrethrin I & II

Advarsel:

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 208: Inneholder dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre
antenningskilder. Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261: Unngå innånding av damp/aerosoler/tåke.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn
50 °C / 122°F.
P501: Innhold / beholder leveres til i samsvar med lokale bestemmelser.

GHS02_flammeGHS09_aq-pollut

Gratis frakt!
På lager i Norge!
Norsk nettbutikk

Subheading

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

100%

FORNØYD-GARANTI!

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte mottar. Husk at du også kan chatte med oss om du lurer på noe!